Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn: 

Drammen har per i dag ingen mellomstore kulturscener, og ingen privateide scener. Det er svært få lokaler med kapasitet til 60-200 publikummere som egner seg til kulturaktivitet. De tilgjengelige kulturscenene Drammen i dag er store og dermed svært kostbare for mange. Konsekvensen av dette er at det er begrensede muligheter for å gjennomføre arrangementer med smalere sjangere og uttrykk eller med ikke-kommersielle artister. Mangelen på et rimelig scenealternativ rammer spesielt det frivillige kulturlivet og unge talenter hardt. Vi har gjennomført samtaler med en rekke kulturaktører i Drammensområdet denne kartleggingen viser at behovet for en ny, mellomstor scene er stort. 

Ambisjon:

Drammen kulturhus skal være en levende kulturscene med lav terskel og stor bredde. Et sted som bringer folk sammen, der gode idéer skapes og deles. Vi ønsker å skape en møteplass for hele byens og regionens befolkning og være en synlig og aktiv kulturformidler. 

Ideell virksomhet: 

Det er vedtektsfestet at Drammen kulturhus skal driftes som et ideelt AS. Aksjonærer vil ikke kunne ta ut utbytte, og overskudd vil i stedet reinvesteres i økt kulturaktivitet i kulturhuset. 

Målgruppe:

Vår hovedmålgruppe er kulturinteresserte og samfunnsengasjerte Drammensere i alle aldersgrupper. Selv om vi i hovedsak vil rette oss mot et voksent publikum, skal vi arbeide målrettet med publikumsutvikling for å også tilby et attraktivt tilbud til målgrupper som i liten grad deltar på eller har et kulturtilbud i Drammen i dag, som for eksempel unge voksne i aldersgruppen 18-25 år. 

Det er et overordnet mål at kulturhusets publikum og program skal reflektere det mangfoldet vi har i lokalsamfunnet i Drammen. 

Innhold: 

Vi skal være et samlingspunkt og visningsarena for lokale kreative miljøer, en formidler av det beste fra en bredde av kulturuttrykk, løfte fram talenter, spre kunnskap og være en inkluderende og sosial møteplass. 

Kulturhusets innhold skal bygges rundt tre søyler: kultur, samfunn og møteplass.

Kultur:

 • Tilby et mangfold av sjangere og kulturuttrykk av høy kvalitet.
 • Samarbeide med både profesjonelle og frivillige aktører.
 • Vise fram lokal, nasjonal og internasjonal kultur.
 • Løfte fram talenter.

Samfunn:

 • Være en naturlig arena for politiske og aktuelle debatter.
 • Tilby foredrag, seminarer, workshops og kurs innen en rekke temaer.

Møteplass:

 • Jevnlig tilby opplevelser og aktiviteter med gratis inngang.
 • Bevisst programmere og markedsføre for å nå ulike aldersgrupper.
 • Tilby innhold der besøkende er aktive deltakere: kurs, quiz, debatt, verksteder osv.

Drammen kulturhus skal være stedet du blir engasjert av en debatt på onsdag, deltar på quiz på torsdag, blir inspirert av en live podkast en fredag og ser en konsert lørdag. Stedet skal fylle et tomrom i byens kulturtilbud gjennom å legge til rette for en bredde av uttrykk og formater av høy kvalitet, samt stimulere lokalt frivillig og profesjonelt kulturliv til økt aktivitet. 

Innholdet på scenen vil være kuratert, men det vil være naturlig med et tett samarbeid med lokale kultur- og samfunnsaktører. Vi har allerede en intensjonsavtale med kulturaktører som

f.eks. Union Rock, Interkultur, Elvebyen bluesklubb og Drammen filmklubb om at de vil legge deler av sitt program til Kulturhuset. I tillegg har vi intensjonsavtale med Drammens Tidende om å være en fast arena for samfunnsdebatt. 

Eksempel på en typisk uke:

ONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG
09.00-15.00 Utleie seminar     18.00 Debatt  08.00-09.30
Utleie frokostmøte    20.00 Kulturquiz
        20.00 Konsert med Drammen jazzforum  11.00-15.00 Bruktmarked
18.00
Rusfri under 18 konsert   21.00 Konsert
13.00 Familie-konsert   18:00 Album-lyttekveld

Lokalet: 

Kulturhuset vil ligge i Brodahl Gummivarefabrikk, i de gamle lokalene til Glasshytta (Grønland 57). Lokalet ligger på bakkenivå og har god tilgjengelighet, også for publikummere med nedsatt funksjonsevne.  

Lokalet er i svært god stand og har en unik atmosfære med historie i veggene. Det vil være behov for å sikre finansiering for å kunne gjøre nødvendige investeringer i inventar og teknikk, samt å bygge bar og scene. 

Forventet kapasitet:
Sittende publikum: 100-150
Stående publikum: 200-250

Forslag til utnyttelse av lokalet. Scene helt til høyre, og bar helt til venstre i lokalet. Døren inn til Brodahls gummivarefabrikk vil åpnes slik at det er enkel tilgang til toaletter og HC-toalett:

Det er også muligheter for å ha en enkel uteservering, samt å bruke både amfiet og taket på Brodahls gummivarefabrikk til å ha utendørs arrangementer på sommeren. 

Samfunnsansvar

Kulturhuset ønsker å være en aktør som tar et tydelig samfunnsansvar. 

Dette skal vi blant annet oppnå ved å:

 • Være en grønn arrangør med gode rutiner for bl.a. innkjøp, avfall og transport.
 • Samarbeide tett med lokale krefter og frivillige aktører.
 • Tilby reduserte leiepriser for frivillige organisasjoner. 
 • I så stor grad som mulig kjøpe varer og tjenester lokalt. 
 • Være et ideelt AS der alt overskudd reinvesteres i lokalt kulturliv.
 • Bli sertifisert med tilgjengelighetsmerket til Norske kulturarrangører.
 • Være medlem av Balansekunst. 
 • Bevisst programmere innhold som setter søkelys på miljø, bærekraft og samfunnsdebatt. 

Åpningstider: 

Scenen vil hovedsakelig være åpen i forbindelse med aktiviteter og arrangementer på kveldstid onsdag-søndag, med mulighet for å holde åpent for lukkede arrangementer på mandag og tirsdag, samt på dagtid.  

Dagtid: 
Åpent ved utleie av lokalet til frokostmøter, seminarer, møter og workshops. 

Kveldstid: 
Programmet vil bestå av en kombinasjon av billettsalg og gratis lavterskelaktivitet. Konserter, debatter, foredrag, bokbad, quiz, filmvisninger osv. 

Servering: 

Drammen kulturhus vil tilby et utvalg av øl, vin, alkoholfrie alternativer og enkel snacks. 

Gjennom et samarbeid med serveringsstedene på Union Brygge vil vi tilby catering til selskaper og arrangementer. 

Inntektsmuligheter: 

 • Utleie av lokaler til næringsliv, organisasjoner og private selskap
 • Servering
 • Billettsalg
 • Tilskudd til kulturinnhold fra f.eks. Kulturrådet, Drammen kommune, Viken fylkeskommune, legater og stiftelser osv. 
 • Sponsormidler