Drammen kulturhus introduksjon

Drammen kulturhus er under etablering og vil åpne i de tidligere lokalene til Glasshytta i Brodahls Gummivarefabrikk våren 2023. Eiere og drivere er Solveig Røine (Hos Solveig, Jovialen), Rune Valle Tangen, Frode Bjørnstad og Marit Stokkenes (Romfarer United), som kombinert har lang og bred erfaring fra kultur, markedsføring, konseptutvikling, publikumsutvikling og servering. Utleier er Union Eiendomsutvikling. Drammen kulturhus skal driftes som et ideelt foretak, der ingen aksjonærer kan ta utbytte, men alt av overskudd heller reinvesteres i lokalt kulturliv og ny kulturaktivitet.

Vi har allerede mottatt etableringsstøtte fra Fritt ord, Bergesenstiftelsen og Drammen kommune (næring).

Drammen kulturhus vil være en aktiv, attraktiv og levende møteplass og kulturscene for innbyggerne i Drammensregionen. Det finnes per i dag ingen andre lignende, mellomstore arenaer i Drammensområdet, og ingen privateide kulturarenaer. I tillegg til et bredt utvalg av kulturopplevelser vil kulturhuset også være en arena for samfunnsdebatt og kunnskapsformidling. Gjennom flere samtaler med kulturaktører og mulige samarbeidspartnere har vi fått bekreftet at dette er et etterlengtet tilbud i regionen. Mangelen på en slik kulturarena i Drammen har gitt kommunen et fattigere kulturtilbud, og spesielt hardt har det rammet smalere sjangere og uttrykk, utviklingen av nye talenter og tilbudet til enkelte publikumssegmenter som f.eks unge voksne. 

Insams kartlegging av kulturarenaer i Drammen kommune (2021) viser at kulturlivet i kommunen selv etterspør arenaer med lav økonomisk terskel, møteplasser og en bredere flora av arenaer. Rapporten peker også på at det er et potensiale i å utvikle «arenaklynger» i kommunen, med flere kulturaktører som ligger tett ved hverandre. 

Behovet for flere kulturarenaer i regionen er også en av hovedfunnene i den nye rapporten til Viken fylkeskommune skrevet av Musikkontoret MØST og ØKS, der de har gjort en grundig mulighetsstudie av musikkfeltet i Viken. 

I den nylig vedtatte temaplanen for kultursektoren peker også Drammen kommune selv på at de ønsker å styrke profesjonelle kulturaktørers mulighet for å satse og virke i Drammen, og at dersom Drammen skal bli et regionsenter for kultur må det legges til rette for aktører som kan ha betydning for dette. 

«Institusjoner og aktører innen kunst og kultur er sentrale bidragsytere til kommunens aktivitet, særpreg og identitet, og er avgjørende for attraktiviteten.»                                                        

Drammen kommunes temaplan for kultursektoren 2022.

Ved å være en spennende og aktiv kulturarena vil Drammen kulturhus bidra til å gjøre Drammen til en mer attraktiv destinasjon både for innbyggere, besøkende og mulige tilflyttere. Vi vet av erfaring fra andre kulturarrangementer at det er et stort potensial for å trekke mange besøkende både fra Oslo, Vestfold, Telemark og øvrige Buskerud. Med en beliggenhet like ved Drammen stasjon og langs Drammens kulturakse på Strømsø er Drammen kulturhus lett tilgjengelig for publikum og ligger også svært godt plassert for samarbeid med øvrige kulturaktører og næringsliv. 

Driften av kulturhuset vil skape mer aktivitet og trekke flere besøkende til byen som vil benytte seg av lokale tilbud innen overnatting, transport, handel og servering, og dermed også gi positive økonomiske ringvirkninger til flere næringsaktører. 

Mer om Drammen kulturhus

Utfyllende prosjektbeskrivelse
Eierne